„Tisztítsuk meg az Országot!” projekt - egyedi támogatási kérelmek esetében

Zöld Gazdaság
2021. szeptember 3.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA vagy Támogató) útján az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX.21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) céljainak megvalósítása érdekében egyedi kérelmek benyújtását teszi lehetővé civil szervezetek számára.
1.)    Az egyedi támogatás forrása 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcímnek a 36. Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása jogcímcsoport terhére az ITM által az IFKA részére biztosított forrás.

2.)    Egyedi kérelem benyújtására jogosultak köre

Magyarországi lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel rendelkező civil szervezetek :
Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezet. 

3.)    Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, amely
a)    nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek;
b)    az egyedi kérelem benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti, 60 napot meghaladó köztartozása van;
c)    a Kedvezményezett képviselője, vezető tisztségviselője vagy ezek nevében nyilatkozattételre jogosult személy, vagy mindezeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója érdekeltségi körébe tartozó vagy részesedési viszonyban álló társaság; 
d)    adósságrendezési, felszámolási, végelszámolási, csőd vagy megszüntető eljárás alatt áll;
e)    nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, székhellyel, telephellyel, fióktelephellyel;
f)    a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
g)    adott tárgyban korábban pályázatot nyert a kérelemben megjelölt földrajzi területre

4.)    A támogatás formája, mértéke és a finanszírozás módja:

1.    A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatásnak minősül, amelynek rendelkezésre bocsátása:

A feladatok megkezdéséhez szükséges mértékű előleg a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül, a fennmaradó támogatási összeg a Támogatói Okiratban meghatározott beszámoló elfogadását követő 10 munkanapon belül (vegyes finanszírozás).

2.    A támogatás intenzitása 100%, az alábbi korlátok figyelembevételével:

Az igényelhető támogatás összege a szállítási és a deponálási költségek tekintetében legfeljebb bruttó 20 000 Ft/m3. 

3.    A maximálisan igényelhető támogatási összeg bruttó 200 millió forint. 

5.)    Elszámolható költségek

A támogatás az egyes célokban meghatározottak szerint elsődlegesen az alábbiakra használható fel Ld. Korm. határozat 8.3. pontja]:
-   a Projekt végrehajtásához közvetlenül szükséges kis értékű eszközök (például de nem kizárólagosan: zsák, kesztyű, kötöző, lapát, szemétszedő csipesz)  beszerzésére;
-   a hulladék összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges nagy értékű eszközök (például de nem kizárólagosan: daru, markoló, szállító eszköz) bérlésére, szolgáltatás igénybevételére;
-    a hulladék átmeneti tárolása, őrzése, válogatása költségeire, valamint a kapcsolódó hatósági eljárások költségeire, díjaira, a lerakási díjra;
-    az illegálishulladék-keletkezés megelőzését, valamint a támogatási jogviszonyban vállalt feladatok megfelelő teljesítésének saját projektszervezet általi ellenőrzését és a központi kommunikáció saját eszközökkel történő támogatását szolgáló költségekre; a Projekt kommunikációs költségeire legfeljebb a támogatás 15%-a számolható el.
-    a Projekt adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment-jellegű feladatokra a támogatás legfeljebb 5%-a számolható el, ezen felül bérköltség elszámolására nincs mód [Ld. Korm. határozat 8.4. pontja];

Kis értékű eszközbeszerzés csak abban az esetben támogatható, ha az a megpályázott tevékenység megvalósításához szorosan kapcsolódik, és e nélkül az nem, vagy csak jóval nehezebben valósítható meg. 

6.)    Támogatható és az egyedi kérelem konstrukció során megvalósítandó tevékenységek

Az elhagyott hulladék felszámolására irányuló tevékenységek:

A egyedi kérelemmel érintett ingatlanokon, területeken fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása: összegyűjtés, szállítás és kezelés, valamint az egyedi kérelem adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment-jellegű feladatok ellátását foglalja magába.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás során az elhagyott, vagy jogellenesen elhelyezett hulladékkal érintett, egyedi kérelemben megjelölt ingatlan(ok) területének teljes hulladékmentesítését kell elvégezni. Gondoskodni kell továbbá a megtisztított terület megfigyeléséről és meg kell tenni minden szükséges intézkedést a jogellenes hulladéklerakás megelőzése és hatósági szankcionálásának elősegítése érdekében.
A megvalósításra 2022. március 31-ig van lehetőség. A kérelem benyújtását követően a kérelmező saját kockázatára megkezdheti a kérelemben benyújtott tevékenység végrehajtását.

A Támogató fenntartja magának a jogot e kötelezettségek 2022. június 30-ig történő ellenőrzésére.

7.)    Egyedi támogatási kérelmek  benyújtása

    
Az egyedi kérelem postai úton vagy elektronikusan nyújtható be az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez (1062 Budapest, Andrássy út 100., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 17.,  emailban: tmop@ifka.hu) a szükséges dokumentumok csatolásával.

8.)    Támogatási kérelem és annak mellékletei

Az egyedi kérelemben indokolni szükséges, mennyire helytálló a kérelemben foglalt tevékenység megvalósítása, a kérelmező civil szervezet szakmai felkészültsége, szakmai tapasztalata, korábbi kezdeményezésének bemutatása a hulladékos helyszín megtisztítására.

Az egyedi támogatási kérelem benyújtásához kérelem, valamint az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges: 

a)    az illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatos gyűjtési, elszállítási és kezelési, valamint projektmenedzsment tevékenységekre bontott, a támogatási igény teljes összegét alátámasztó költségterv;
b)    az igénybe vett szolgáltató székhelyre, telephelyre vonatkozó működési engedély;
c)    a terület tulajdonosától beleegyező nyilatkozat, hogy a tervezett tevékenység végrehajtása során a civil szervezet tevékenységében résztvevők beléphetnek a területre;
d)    a egyedi kérelem keretében hulladékmentesítéssel, védelmi rendszer kiépítésével érintett terület(ek)ről készült színes fénykép-dokumentáció, mely helyszínenként minimum 1, maximum 2 fényképet és minden fényképhez rövid leírást tartalmaz, mely leírás beazonosítható módon mutatja be a egyedi kérelemben megjelölt helyszín(eke)t;
e)    30 napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiállított nemleges adóigazolás és a székhely szerinti önkormányzat által kiadott adóigazolás, vagy cégszerűen aláírt köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés igazolása; 
f)    a támogatási igényt benyújtó nevében aláírásra jogosult személy/személyek, vagy meghatalmazottjuk ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírás mintája, vagy egy már meglévő aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, ami igazolja az aláírási jogosultságot; 
g)    a létesítő okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a támogatási igényt benyújtó szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló, közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő okirat, cégszerűen aláírva minden oldalon;
h)    30 napnál nem régebbi átláthatósági nyilatkozat, cégszerűen aláírva minden oldalon; 
i)    összeférhetetlenségi nyilatkozat, cégszerűen aláírva minden oldalon;
j)    a végrehajtani kívánt tevékenység bemutatása feladat/végrehajtási tervvel;
k)    30 napnál nem régebbi létesítő okiratának eredeti példánya vagy közjegyző, vagy az okiratot készítő ügyvéd által hitelesített másolata.

9.)    Támogatói döntés

A támogatásra vonatkozó döntést -  az ITM előzetes szakmai egyeztetést követően - a körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkár jóváhagyásával hozza meg a Támogató. 

10.)    A támogatás folyósítása

A Kedvezményezett a szükséges mértékű előleget a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 10 munkanapon belül megkapja.
A kérelmező az egyedi kérelem benyújtásakor megjelöli az igényelt előleg mértékét.

A Kedvezményezett részére a fennmaradó, elszámolható költségek összegének folyósítása a benyújtott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadását követő 10 munkanapon belül történik.

Amennyiben a Kedvezményezettnek köztartozása van, a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. Támogatás kifizetésére a köztartozás rendezését követően kerülhet sor.

A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról legkésőbb a megvalósítási határidő végdátumát követő 15 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és benyújtani. 

Elszámolás benyújtására legkésőbb 2022. március 31-ig van lehetőség.


11.)    További információ, kapcsolattartás

A egyedi kérelemmel kapcsolatos kérdés a benyújtásra nyitva álló határidő végéig az alábbi elérhetőségen tehető fel: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft; tmop@ifka.hu
A dokumentumban foglaltak jelen tájékoztató közzététele után beérkezett kérelmekre vonatkoznak. 
CIRCE2020
A körforgásos gazdaság koncepció felmérése és elterjesztése iparilag kiemelten jelentős közép-európai régiókban.
Tanka Eszter
csoportvezető, projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: tanka@ifka.hu
Projekt vége:2020. június 30.
Résztvehetnek:Tatabányai Ipari Parkban működő vállalatok
Típus:Nemzetközi
GREENIN
A GREENIN az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és innovációs programjának finanszírozásával megvalósuló, tudáscserét elősegítő projekt a spanyol FUNDECYPT-PCTEX vezetésével, és amelyet az európai innovációt támogató intézményekkel együttműködve hajtanak ...
Tanka Eszter
csoportvezető, projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: tanka@ifka.hu
Projekt vége:2019. szeptember 30.
Résztvehetnek:Névtelen
Típus:Nemzetközi
Danube S3 Cluster
A projekt a Duna régió egyik legnagyobb területi kihívását célozza meg, amely az innovációs kapacitás egyenlőtlen elosztásából fakad a nyugati és a keleti régió között. Ez a különbség főképp a keretfeltételekből, valamint a kutatás-fejlesztés szakpolitikai ...
Tanka Eszter
csoportvezető, projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: tanka@ifka.hu
Projekt vége:2021. június 30.
Résztvehetnek:Companies operating in Budaörs Industrial Park
Típus:Nemzetközi
TRIS – Transition regions towards Industrial Symbiosis
A TRIS projekt célja a kkv szektor versenyképességének javítása az ipari szimbiózis alkalmazása révén, illetve az ezt érintő szakpolitikai eszköz fejlesztése.
Tanka Eszter
csoportvezető, projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: tanka@ifka.hu
Projekt vége:2021. március 31.
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
Pioneers into Practice program
A Pioneers into Practice (PiP) program célja, hogy elősegítse az alacsony széndioxid kibocsátással működő, versenyképes európai gazdaság kialakulását.
Viszlay Zsuzsanna
projektmenedzser
Tel: +3613122213
Email: viszlay@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:Bármilyen szervezet
Típus:Nemzetközi
HULLADÉKKÖR 1 ÉS HULLADÉKKÖR 2
Hulladékos vetélkedő és játszóház kisiskolásoknak. A környezetvédelem témaköre szorosan összefonódik a jövő generációkkal. Ezt a "fenntartható fejlődés" fejezi ki leginkább, hisz olyan fejlődést jelent, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, ...
Annamária Dr. Virág
szakmai felelős
Tel: +36708838647
Email: virag@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:kisiskolások
Típus:Hazai
EITKIC_12
Hazai részvétel ösztönzése a Climate-KIC-ben, továbbá a regionális konzorcium megerősítése Making Transitions Happen - az Új Széchenyi terv által támogatott projekt.
Annamária Dr. Virág
szakmai felelős
Tel: +36708838647
Email: virag@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:uniós országok
Típus:Hazai
NISP – NEMZETI IPARI SZIMBIÓZIS PROGRAM
Ipari társkereső program az ipari hulladékok hasznosításáért
Annamária Dr. Virág
szakmai felelős
Tel: +36708838647
Email: virag@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Hazai
EUR-IS – IPARI SZIMBIÓZIS EURÓPA RÉGIÓIBAN
Az Iparfejlesztési Nonprofit Kft. részt vesz egy, a Climate-KIC Pathfinder kiírása által támogatott projektben.
Annamária Dr. Virág
szakmai felelős
Tel: +36708838647
Email: virag@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:uniós országok
Típus:Nemzetközi
REPROWIS - A termelési hulladék mennyiségének csökkentése az ipari szimbiózis elveinek alkalmazásával
HUSK 0901/2.1.2/0193 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program.
Annamária Dr. Virág
szakmai felelős
Tel: +36708838647
Email: virag@ifka.hu
Projekt vége:
Résztvehetnek:KKV szektor
Típus:Nemzetközi
| 1 / 1 |
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.